چای کوهی خشک شده سبب ایجاد کرم کدو در روده انسان می شود

روش‌های فرآوری می‌تواند محتوای اجزای فیتوشیمیایی چای کوهی خشک شده را تغییر دهد. محتویات ترکیبات شیمیایی اصلی 4 نوع نمونه چای کیک وجود دارد.

محتوای جامد محلول در YCT (9/0 ± 5/35 درصد) بیشتر از GCT (32.7٪ ± 2.1٪). هیچ تفاوت آماری معنی داری بین BCT و WCT مشاهده نشد.

با افزایش درجه تخمیر، محتوای پلی فنل کل کاهش یافت. با این حال، محتوای پلی فنل کل در GCT به طور قابل توجهی بیشتر از آنهایی بود که تخمیر نشده بودند (YCT و WCT). با این حال، تفاوت بین YCT و WCT معنی دار نبود. متناوبا، سطوح پایین پلی فنل در BCT مستقیماً با فرآیند تخمیر مرتبط بود.

همانطور که گزارش شده است، پلی فنل های چای می توانند در طول فرآیند تخمیر اکسید شوند که باعث کاهش محتوای پلی فنل کل می شود.

چای

گزارش شده است که فرآیند تخمیر می تواند منجر به کاهش اسیدهای آمینه آزاد در چای شود. در مطالعه ما، محتوای کل آزاد اسیدهای آمینه در GCT به طور قابل توجهی بالاتر از BCT، YCT و WCT بود، اما از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان ندادند.

محتوای فلاونوئید کل در BCT نسبت به 3 نمونه چای دیگر که تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند به طور معنی داری بیشتر بود.

به طور معمول، شکر محلول مسئول طعم شیرین سوپ چای است. با این حال، در بررسی ما، محتوای کل قندهای محلول در YCT و WCT به طور قابل توجهی بیشتر از GCT بود. با این وجود، محتوای کل قندهای محلول در BCT بیشتر از GCT بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود.

ترکیبات فنولی مجزا و محتوای کافئین 4 نوع برگ چای کیک در جدول 2 نشان داده شده است. کافئین ترکیب اولیه در تمام نمونه های آزمایش شده بود.

اگرچه محتویات کافئین در برگ های چای کمی تخمیر شده (WCT و YCT) و چای تخمیر شده (BCT) مشابه بود، چای سبز تخمیر نشده بالاترین محتوای کافئین (GCT) را نشان داد.